Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 :: WWW.PAKSONG.GO.TH ::
 

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง

(084-683-4070)

 
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.ปากทรง
(084-6834070)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย (ดู : 9) 19 พ.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 49) 16 มี.ค. 2564
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ดู : 71) 15 ก.พ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 149) 2 ก.พ. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 97) 29 ม.ค. 2564
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 68) 26 ม.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 59) 13 ม.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 56) 13 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 74) 12 ม.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ระลอกใหม่ (ดู : 79) 6 ม.ค. 2564
ร่วมเดินขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ และรถของดีชุมพร (ดู : 74) 21 ธ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ดำเนินการจัดทำ QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการสแกน ก่อนเข้าติดต่องาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ทางประตูด้านหน้าฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฯ การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ดู : 81) 18 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ ประจำปี 2564 (ดู : 127) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564 (ดู : 147) 30 พ.ย. 2563
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 #ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ (ดู : 91) 13 ต.ค. 2563
ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา (ดู : 107) 10 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จัดกิจกรรมเก็บขยะริมถนนทั้งสองข้างในพื้นที่ตำบลปากทรง โดยมีข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมฯ (ดู : 126) 8 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 184) 24 ส.ค. 2563
การประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 223) 15 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 143) 13 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 121) 10 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 91) 10 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 96) 10 ส.ค. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 89) 10 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 90) 7 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 96) 31 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 125) 15 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 107) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 127) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 134) 7 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์​ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ COVID-19 (ดู : 131) 29 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม (ดู : 131) 26 มี.ค. 2563
ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปากทรงเกมส์ ครั้งที่ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 123) 10 มี.ค. 2563
จับฉลากแบ่งสายประเภทกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปากทรงเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (ดู : 111) 4 มี.ค. 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 123) 31 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 24/2562 (ดู : 123) 25 ต.ค. 2562
การประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 116) 1 ต.ค. 2562
การประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 87) 15 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs