Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ผู้ประสบความเดือดร้อนจากการกักตัว/ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ 084-6834070,098-0614931
 

นายอิทธิพล พูลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง
(089-289-7755)

 
นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.ปากทรง
(084-6834070)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service การให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 (ดู : 3) 11 ส.ค. 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day (ดู : 5) 10 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (ดู : 9) 12 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 1933/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (ดู : 14) 11 ก.ค. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 22) 7 ก.ค. 2565
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 18) 6 ก.ค. 2565
การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 14) 30 มิ.ย. 2565
แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 (ดู : 23) 23 มิ.ย. 2565
ประชุมสภาเด็ก อำเภอพะโต๊ะ (ดู : 25) 21 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนท่านเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (ดู : 24) 21 มิ.ย. 2565
"อำเภอพะโต๊ะพบนักเรียนหน้าเสาธง" (ดู : 23) 17 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (ดู : 19) 16 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Care Giver ร่วใกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) (ดู : 24) 16 มิ.ย. 2565
รายชื่อสมาชิกคลังปํญญาผู้สูงอายุ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 25) 13 มิ.ย. 2565
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1505/2565 (ดู : 23) 1 มิ.ย. 2565
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ดู : 24) 1 มิ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ดู : 31) 24 พ.ค. 2565
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1404/2565 (ดู : 32) 20 พ.ค. 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน (ดู : 29) 20 พ.ค. 2565
ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต่อตั้ง สพป.ชุมพรเขต 2 หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 31) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 28) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (ดู : 30) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 32) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 26) 19 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (ดู : 34) 18 พ.ค. 2565
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อบต.ปากทรง และสภาเด็กเยาวชนระดับตำบล ประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพะโต๊ะ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา (ดู : 27) 18 พ.ค. 2565
อบต.ปากทรง ร่วมกับ รพสต.ปากทรงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประชุมประเมินความพร้อมของตำบลการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 29) 18 พ.ค. 2565
ประกาศใน รายงานสถานะทางการเงิน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 6) 4 เม.ย. 2565
แนวทางปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 (ดู : 53) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณพ์และคุณสมบัติในการยื่นแบบคำร้องขอรับเงิน สงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ ผู้สูงอายุ ตามประเพณี (ดู : 49) 23 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ (ดู : 64) 24 ก.พ. 2565
ประกาศ นโยบาย งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (ดู : 79) 4 ก.พ. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 93) 27 ม.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปีภาษี 2565) (ดู : 48) 25 ม.ค. 2565
กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 73) 21 ม.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 112) 10 ม.ค. 2565
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 112) 21 ธ.ค. 2564
การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2565 (ดู : 98) 21 ธ.ค. 2564
มาตรการป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์ Omicron (ดู : 50) 9 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 99) 12 พ.ย. 2564
นที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 105) 5 พ.ย. 2564
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19) (ดู : 49) 2 พ.ย. 2564
ก่อสร้างถนน คสล.สายห้างแก-คลองปราด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. (ดู : 98) 26 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต.ปากทรง (ดู : 121) 22 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต.ปากทรง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 122) 22 ต.ค. 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชุมพร (ดู : 126) 10 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 132) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 113) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำร้องทั่วไปและคำร้องประเภทต่างๆ (ดู : 120) 21 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 117) 21 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 119) 21 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 128) 21 ก.ย. 2564
6 วิธีป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1ข (ดู : 58) 14 ก.ค. 2564
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 139) 13 ก.ค. 2564
อบต.ปากทรง มีการจัดทำความสะอาด (ดู : 26) 23 มิ.ย. 2564
อบต.ปากทรงมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในพื้นที่ปลอดบุหรี่ (ดู : 24) 1 มิ.ย. 2564
อบต.ปากทรงมีการจัดเขตสูบบุหรี่ที่ภายนอกอาคาร (ดู : 35) 1 มิ.ย. 2564
อบต.ปากทรง ได้กำหนดให้สำนักงาน อบต.ปากทรงเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ (ดู : 34) 1 มิ.ย. 2564
ขยะอันตราย’ ใกล้ตัวและแยกง่ายกว่าที่คิด (ดู : 29) 27 พ.ค. 2564
หลักการบำบัดน้ำเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) (ดู : 28) 20 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : saraban-paksong@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs