Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 #ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ (ดู : 15) 13 ต.ค. 2563
ข้าราชการ ลูกจ้างฯ ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา (ดู : 21) 10 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จัดกิจกรรมเก็บขยะริมถนนทั้งสองข้างในพื้นที่ตำบลปากทรง โดยมีข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้างฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรมฯ (ดู : 18) 8 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 63) 24 ส.ค. 2563
การประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 57) 15 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 64) 13 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 29) 10 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 19) 10 ส.ค. 2563
ประกาศฯ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 27) 10 ส.ค. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 21) 10 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 21) 7 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 27) 31 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 42) 15 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 39) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 45) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 53) 7 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์​ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ COVID-19 (ดู : 55) 29 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม (ดู : 55) 26 มี.ค. 2563
ตารางการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปากทรงเกมส์ ครั้งที่ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 54) 10 มี.ค. 2563
จับฉลากแบ่งสายประเภทกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดปากทรงเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 (ดู : 50) 4 มี.ค. 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 51) 31 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 24/2562 (ดู : 51) 25 ต.ค. 2562
การประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 38) 1 ต.ค. 2562
การประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 19) 15 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
   74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180  โทรศัพท์ : 077-654-535 โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs