Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 :: WWW.PAKSONG.GO.TH ::
 

นายก อบต.ปากทรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทร
(xxx-xxx-xxxx)

 
ปลัด อบต
ปลัด อบต.ปากทรง
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 บทบาทหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การให้บริการ
การปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ดู : 6)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 14)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 39)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 24)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 22)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 30)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร 1ประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทรง-บ้านนา ม.7 (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อตั้ง-ปากทรง ม.1 (ดู : 19)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 23)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 26)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 29)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 27)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 30)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 75)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 17)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 19)
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู : 130)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 117)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 127)
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 129)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
โครงการจังหวัดพบประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกเหวโหลม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs