Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 :: WWW.PAKSONG.GO.TH ::  
จ่าเอกสมชาย มีแก้ว
ห้วหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปากทรง
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ปากทรง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศเรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 14)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 19)
ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 27)
ประชาสัมพันธ์​ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​ COVID-19 (ดู : 27)
ประกาศเรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 11)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 15)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 13)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู : 27)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 22)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 24)
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 23)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกเหวโหลม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล่องแก่งหินบกไฟ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขานมสาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ล่องแพพะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
VDO อบต.ปากทรง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
 
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
   74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180  โทรศัพท์ : 077-654-535 โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs