Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 :: WWW.PAKSONG.GO.TH ::  
นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 11)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก . . . องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนำมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้ (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 15)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ระลอกใหม่ (ดู : 14)
ร่วมเดินขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ และรถของดีชุมพร (ดู : 18)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ดำเนินการจัดทำ QR Code ไทยชนะ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการสแกน ก่อนเข้าติดต่องาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ทางประตูด้านหน้าฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฯ การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (ดู : 18)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 4)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 13)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 13)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 12)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 66)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
โครงการจังหวัดพบประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 3)
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู : 110)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 100)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 110)
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 111)
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ปากทรง (ดู : 296)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกเหวโหลม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล่องแก่งหินบกไฟ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเขานมสาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ล่องแพพะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
VDO อบต.ปากทรง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
 
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
   74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180  โทรศัพท์ : 077-654-535 โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs