Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 :: WWW.PAKSONG.GO.TH ::
 

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง

(084-683-4070)

 
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.ปากทรง
(084-6834070)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 8)
ประกาศ เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย (ดู : 28)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4ในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 64)
สื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ดู : 86)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 212)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 114)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
เรื่องประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 5)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั่ง-วังทอง(ชพ.ถ.59004) หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 9)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 5)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 10)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายต่อตั้ง-วังทอง(ชพ.ถ59004) หมู่ที่ 1 (ดู : 7)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามจ่า หมู่ที่ 4 (ดู : 5)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 (ดู : 8)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 101)
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 45)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ดู : 55)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 72)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 80)
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู : 233)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 230)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 235)
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 206)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
โครงการจังหวัดพบประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกเหวโหลม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs