Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ผู้ประสบความเดือดร้อนจากการกักตัว/ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ 084-6834070,098-0614931
 

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง

(084-683-4070)

 
นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.ปากทรง
(084-6834070)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ล59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม บ้านในแจะ จำนวน 2ช่วง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 1) 14 ก.ย. 2564
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 4) 24 ส.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซืัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ59005สายต่อตั้ง-ตะแบกงามหมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง (ดู : 9) 20 ส.ค. 2564
เรื่องประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 25) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั่ง-วังทอง(ชพ.ถ.59004) หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 22) 5 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 19) 5 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 25) 5 ก.ค. 2564
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายต่อตั้ง-วังทอง(ชพ.ถ59004) หมู่ที่ 1 (ดู : 19) 10 มิ.ย. 2564
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามจ่า หมู่ที่ 4 (ดู : 16) 10 มิ.ย. 2564
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 (ดู : 20) 10 มิ.ย. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 118) 7 พ.ค. 2564
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดู : 67) 26 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ดู : 65) 5 เม.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 58) 2 เม.ย. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 130) 1 มี.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร 1ประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 86) 1 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทรง-บ้านนา ม.7 (ดู : 83) 26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อตั้ง-ปากทรง ม.1 (ดู : 80) 26 ม.ค. 2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 86) 4 ม.ค. 2564
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 84) 29 ธ.ค. 2563
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 108) 29 ธ.ค. 2563
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 93) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 103) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 146) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 148) 13 ส.ค. 2563
ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 156) 3 ส.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 188) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 170) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 161) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 125) 7 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 142) 23 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 139) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง - บ้านนา หมู่ทีื7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg) (ดู : 137) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 137) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 145) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 151) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 136) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 146) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 148) 30 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 145) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 141) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 131) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 143) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 136) 2 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ดู : 136) 2 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 129) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 143) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 127) 3 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (ดู : 136) 3 เม.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 141) 4 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 136) 4 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 147) 3 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 137) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 148) 2 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs