Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   E-Service
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาบุคลากร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 32) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27) 13 ส.ค. 2563
ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 25) 3 ส.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 62) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 61) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงเรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 52) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 7 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 23 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 39) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง - บ้านนา หมู่ทีื7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg) (ดู : 52) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 52) 2 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 51) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 47) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 48) 3 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 48) 30 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 48) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 48) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 46) 1 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 47) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 47) 2 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562 (ดู : 46) 2 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 45) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 47) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (ดู : 47) 3 พ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (ดู : 48) 3 เม.ย. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 48) 4 มี.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (ดู : 46) 4 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 47) 3 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 47) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 47) 2 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
   74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180  โทรศัพท์ : 077-654-535 โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : paksong535@gmail.com
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs