Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ผู้ประสบความเดือดร้อนจากการกักตัว/ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ 084-6834070,098-0614931
 

นายอิทธิพล พูลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง
(089-289-7775)

ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสลุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 4) 21 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ดู : 5) 20 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 7) 18 พ.ย. 2566
ช่องทางการติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ดู : 5) 17 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาZika Fever(โรคไข้ซิกา) และการป้องกัน ข้อมูลโรคและการแพร่กระจาย (ดู : 7) 15 พ.ย. 2566
ประกาศในประชาสัมพันธ์เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 6) 13 พ.ย. 2566
งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้พิการโดยส่งเรื่องขอความช่วยเหลือให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชุมพร (ดู : 7) 9 พ.ย. 2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2566 (ดู : 7) 8 พ.ย. 2566
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 9) 3 พ.ย. 2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2566 (ดู : 10) 3 พ.ย. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 10) 3 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9) 31 ต.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 10) 19 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การขอรับสนันสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ดู : 10) 17 ต.ค. 2566
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 11) 6 ต.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 9) 4 ต.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 14) 27 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู : 14) 19 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์งานเลี้ยงเกษียนปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 (ดู : 16) 19 ก.ย. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรงลงพื้นที่พ่นสารเคมีละอองฝอย ULV เพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย เขตตำบลปากทรง ในเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 (ดู : 16) 14 ก.ย. 2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2566 (ดู : 17) 4 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 18) 1 ก.ย. 2566
ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 22) 21 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 21) 17 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (ดู : 23) 16 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 22) 10 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 2) (ดู : 21) 4 ส.ค. 2566
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมิณผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ดู : 23) 26 ก.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 1) (ดู : 21) 24 ก.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 31) 17 ก.ค. 2566
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2566 (ดู : 27) 7 ก.ค. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ MSME เปิดรับสมัครต่ออายุ ปี 2566 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) (ดู : 23) 4 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 (ดู : 50) 21 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 (ดู : 43) 21 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 44) 21 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิถุนายน 2566(ครั้งที่ 1) (ดู : 54) 20 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน พฤษภาคม 2566(ครั้งที่ 2) (ดู : 24) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 26) 13 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แนวคิดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 25) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศรับโอนสายงานบริหาร (ดู : 23) 6 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 27) 1 มิ.ย. 2566
ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 29) 26 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 26) 23 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 30) 18 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (ดู : 36) 8 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 (ดู : 33) 8 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 57) 26 เม.ย. 2566
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปีภาษี 2566) (ดู : 21) 25 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (ดู : 40) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 39) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 57) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๕ สายต่อตั้ง - ตะแบกงาม (ช่วงต่อตั้ง) หมู่ที่ ๑ บ้านปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ (ดู : 51) 5 เม.ย. 2566
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 49) 28 มี.ค. 2566
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (ดู : 62) 28 มี.ค. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 44) 27 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ยาหม่องพิมเสนน้ำ)ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 44) 1 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่1) (ดู : 42) 16 ก.พ. 2566
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2566 (ดู : 44) 10 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนำตบลปากทรง พ.ศ. 2566 (ดู : 81) 31 ม.ค. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 82) 1 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : saraban-paksong@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs