Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ผู้ประสบความเดือดร้อนจากการกักตัว/ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ 084-6834070,098-0614931
 

นายอิทธิพล พูลศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปากทรง
(089-289-7775)

 
นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด
ปลัด อบต.ปากทรง
(084-6834070)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 นโยบาย
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 โครงสร้างองค์การ
 อำนาจหน้าที่
 ระเบียบการรับบริการ
 ช่องทางการร้องเรียน
 ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 E-Service
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนชุมชนประจำปี
แผนงานโครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
กองทุน สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงาน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กระดานสนทนา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนำตบลปากทรง พ.ศ. 2566 (ดู : 1)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 38)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 51)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 60)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 49)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 59)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดเล็ก( SIZE - S) รูปแบบธรรมชาติท้องถิ่น (ตามแบบกรมการท่องเที่ยว ) (ดู : 60)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๕๙๐๐๑ สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ (ดู : 54)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 119)
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดู : 123)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1ตำบลปากทรง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 166)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชพถ.5900 สายต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร (ดู : 170)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256 (ดู : 184)
เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 203)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ล59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม บ้านในแจะ จำนวน 2ช่วง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 226)
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 231)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 365)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 326)
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ดู : 449)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 469)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ดู : 486)
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง  (ดู : 444)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
 
LPA ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกเหวโหลม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
  74 ม.5 ตำบลปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180 
โทรศัพท์ : 077-654-535
โทรสาร : 077-654-535
E-mail Address : saraban-paksong@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.paksong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs