• พืชสมุนไพร_๑๗๐๓๑๐_0050

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  • วันเด็ก 60_๑๗๐๑๑๓_0005

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็ก...

  • 1

โครงการ วันขึ้นปีใหม่ 2560 (ศพด.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องการให้เด็กนักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้ จากกิจกรรมในวันสำคัญ โดยการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเกี่ยวกับวันปีใหม่ให้กับเด็กได้รู้ถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่

  • 1

โครงการศึกษาดูงาน เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตั้งใจทำความดีตลอดชีวิต 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน 5) เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ และการนำมาปรับใช้ในชีวิต 6) เพื่อการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน

  • 168581

โครงการย้อมผ้าสีดำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อบต.ปากทรง จัดทำ “โครงการย้อมผ้าสีดำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม

  • 11103886_812719308798209_25120454_n

จุดชมวิวเขานมสาว

สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

  • 256101_214925161873329_5603738_o

สวนสาธารณะพ่อตาหินช้าง

ลำธารที่ประกอบไปด้วยแก่งน้อยใหญ่ น้ำใสไหลเย็นตลอดปี ผสมผสานหินใหญ่เล็ก จนได้ชื่อว่าหินช้าง

  • พืชสมุนไพร_๑๗๐๓๑๐_0050

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  • วันเด็ก 60_๑๗๐๑๑๓_0005

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็ก...

  • 1

โครงการศึกษาดูงาน เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตั้งใจทำความดีตลอดชีวิต 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน 5) เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ และการนำมาปรับใช้ในชีวิต 6) เพื่อการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • วันเด็ก 60_๑๗๐๑๑๓_0005

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็ก...