• 19197660_1484324748304325_261680185_o

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ(ลูกประคบสมุนไพร)

การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมา การใช้ลูกประคบสมุนไพรก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่คนไทยเรานำมาใช้กันตั้งแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย

 • 17859142_1400423236694477_708081613_o

โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 วันผู้สูงอายุ 13 เม.ย. 2560

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการสืบสารศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย 2. เพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานเรื่นเริงร่วมกัน

 • 18010169_1418389161564551_4926557069680582454_n

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติของหมู่ที่ 1บ้านต่อตั้ง

ศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร พร้อมนายอำเภอพะโต๊ะ กำนัน สมาชิกหมู่ที่ 1 และ อบต.ปากทรง ร่วมมอบเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติของหมู่ที่ 1บ้านต่อตั้ง

 • พืชสมุนไพร_๑๗๐๓๑๐_0050

โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 • big cleaning_๑๗๐๒๑๕_0014

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

โครงการ Big Cleening Day เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน ให้เป็นตำบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันทำความดีถวายในหลวง

 • วันเด็ก 60_๑๗๐๑๑๓_0005

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็ก...

 • 11103886_812719308798209_25120454_n

จุดชมวิวเขานมสาว

สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอก ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

 • 256101_214925161873329_5603738_o

สวนสาธารณะพ่อตาหินช้าง

ลำธารที่ประกอบไปด้วยแก่งน้อยใหญ่ น้ำใสไหลเย็นตลอดปี ผสมผสานหินใหญ่เล็ก จนได้ชื่อว่าหินช้าง

 • ดอกไม้ แห่เทียน_๑๗๐๗๐๗_0022

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 60

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นกุศโลบายที่ต้องการเห็นความสามัคคีของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจกัน การมีส่วนร่วมในสังคม วัยหนุ่มสาวมีโอกาสได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นลูกมือช่างในการตกแต่งต้นเทียน ร่วมกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 • โครงการอบต.เคลื่อนที่60_๑๗๐๗๐๖_0004

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (หมู่ที่ ๒)

เพื่อร่วมรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆเพื่อนำข้อมูลจากการทำเวทีดังกล่าวในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อไป เพื่อให้บริการงานตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ เช่น การรับชำระภาษีต่างๆ และด้านอื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ ให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 • 19551561_1360439977381103_1407116059_o

โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร

โครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2560
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ ตามแนวคิดปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลปากทรงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของเกษตรกรเอง
2.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเกิดการเรียนรู้ด้านวิชาการลงทุนการผลิตและการแก้ปัญหาโรคพืชโดยชีววิธี(ผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า)

 • 19451517_293852241085318_1798035746_o

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน ปี งป.60

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • วันเด็ก 60_๑๗๐๑๑๓_0005

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็ก...